;

WISOR – מדיניות פרטיות


וויזור טכנולוגיות בע"מ (להלן – "וויזור", "החברה" או "אנחנו") מכבדת את פרטיותם של המשתמשים בשירותיה דרך אתר האינטרנט שלה, שכתובתו http://www.wisor.co.il (להלן – "השירותים" ו"אתר האינטרנט" בהתאמה. מונחים אלה מוגדרים בתנאי השימוש של החברה בכתובת http://www.wisor.co.il/TOS (להלן - "תנאי השימוש").


אנו מאמינים כי למשתמשים באתר שלנו ישנה הזכות המלאה להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו כאשר הם מבקרים באתר או כאשר הם משתמשים בשירותים באתר. לכן, אנו מביאים לפניכם את מדיניות הפרטיות שלנו, בהרחבה ובשפה פשוטה וקלה להבנה. אם בכל זאת משהו לא ברור, נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה (ובהמשך מפורט כיצד ליצור עמנו קשר).


למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן - "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו. מדיניות פרטיות זו נכתבה בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אך היא מיועדת לנשים, לגברים ולחבר בני אדם כאחד.

1. הסכמה

השימוש בשירותים באתר מחייב הרשמה לאתר (באחת משתי דרכים אשר יפורטו בהמשך). בעת השימוש בשירותים באתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך, המשתמש, באופן אישי והמדובר במידע שאתה מוסר ביודעין, למשל בעת ההרשמה לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך באופן אישי ואינו נשמר לצד פרטיך, אלא מדובר במידע סטטיסטי כדוגמת כתובת האתר ממנו פנית.


כאשר אתה נכנס לאתר, בעצם השימוש שלך באתר או בשירותים או בעצם העברת נתונים על ידך לחברה, ובפרט בעצם רישומך לאתר ופתיחת חשבון משתמש על ידך, אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך בנוגע לאיסוף המידע האישי שלך ועיבודו (כפי שנסביר ונפרט להלן). לכן, אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, אינך רשאי להשתמש באתר ו\או בשירותים ואתה מתבקש שלא להעביר לחברה את הנתונים שברשותך.

2. איזה מידע אנו אוספים וכיצד?

החברה אוספת שני סוגים של מידע:


הסוג הראשון הינו "מידע כללי". מדובר במידע אנונימי, לא-מזהה וגלוי, אשר נשמר באופן אוטומטי בעת הגלישה והשימוש באתר. כאשר אתה מבקר או משתמש באתר ו\או בשירותים, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימוש כאמור, בין באופן עצמאי ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים.


המידע הכללי כולל מידע טכני ומידע לגבי התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את סוג מערכת ההפעלה ומערכת הדפדפן של המשתמשים, כתובת ה-IP שלהם, גרסת ה-Flash בה השתמשו, דפים קודמים בהם ביקרו, פרק הזמן בו משתמש ביקר באתר וכדומה.
בנוסף, החברה אוספת, שומרת ועושה שימוש במידע כללי, אנונימי, המופיע בנתונים שהמשתמש העביר לחברה כאשר מילא את הטופס המקוון (כגון, מספר הלווים בעסקה, סכום הכנסות הלווים, התחייבויות וכיוצא בזה).


הסוג השני של מידע שהחברה אוספת הינו "מידע אישי", קרי מידע המאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש, או מידע שהינו בעל אופי פרטי או רגיש (כגון פרטי הלוואות, השקעות או חסכונות).


במסגרת פתיחת חשבון באמצעות הרשמה באתר, המשתמש מספק לחברה את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. כתובת זו נשמרת ומשמשת את החברה לשם יצירת קשר עם המשתמש ושליחת הפלט הכולל את ניתוח המידע המבוקש אליו. אם משתמש החליט להירשם לאתר האינטרנט באמצעות חשבון המשתמש שלו בפייסבוק, החברה נחשפת לשם המשתמש שלו בפייסבוק ועשויה להיחשף למידע אישי אחר של המשתמש המופיע בחשבון הפייסבוק שלו (כגון כתובת הדואר האלקטרוני שלו, תמונת הפרופיל, מין, רשתות, רשימת חברים וכל מידע אחר שהמשתמש הגדיר כציבורי). עם זאת יודגש, כי החברה אינה שומרת מידע זה במאגריה. המידע היחיד הנשמר על ידי החברה אשר מתקבל ממשתמש אשר נרשם באופן זה הוא כתובת הדואר האלקטרוני שלו, אשר תשמש לשם יצירת קשר עם המשתמש ושליחת הפלט הכולל את המידע המבוקש אליו.

בנוסף, אנו אוספים מידע אישי המופיע בנתונים שהעברת מרצונך לחברה במילוי הטופס המקוון. אנו שומרים מידע זה בין באופן עצמאי ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים.


חשוב לנו להדגיש, כי אנו לא נאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך. אנו נשמור ונשתמש במידע האישי שלך רק אם הסכמת לקבל את תנאי השימוש באתר ואת מדיניות הפרטיות. הנתונים המועברים אלינו על ידי המשתמש מיועדים לאפשר לנו להעניק את השירותים למשתמש ולמקסם את האפשרות של הנאת הציבור מחוכמת ההמונים בכל הקשור לשירותים.


למען הסר ספק, כל מידע כללי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי.

3. איזה שימוש אנו עושים במידע?

איזה שימוש נעשה ב"מידע כללי"?


החברה רשאית להשתמש במידע כללי על מנת: (א) לעשות שימוש לצרכים סטטיסטיים ומחקריים, לצורך התאמה ושיפור השירותים של החברה וממשק האתר; (ב) לספק את השירותים למשתמשים; (ג) ליצור קשר עם המשתמשים לאחר שהעבירו את הנתונים שלהם לחברה על מנת להעביר להם את הפלט, קרי להודיע להם על תוצאות ההשוואה שביקשו; (ד) לספק תמיכה למשתמשים; ו-(ה) לאפשר למשתמשים רשומים לצפות ולעקוב אחר נתונים קודמים שהעבירו לחברה ואחר ההשוואות שבוצעו עבורם על ידי החברה בעבר, וכן לפנות למשתמשים הרשומים על מנת לספק להם עדכונים לגבי ההשוואות שהתבקשו על ידם בעבר.


איזה שימוש נעשה ב"מידע אישי"?


במידע האישי הנמסר על ידך לשם קבלת השירותים, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע הפעולה המבוקשת על ידך. מידע זה אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט מידע הנדרש להשלמת הפעולה הנדרשת (כגון לחברת האשראי), וכן למעט במקרים המנויים במפורש בסעיף ‎4 להלן. ככל שנהיה מעוניינים לשלוח אליך חומרים שיווקיים באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלך, אנו נבקש את הסכמתך המפורשת לכך.


כל מידע שיימסר על ידך באמצעות האתר, לרבות במסגרת הרישום לאתר ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות מאת החברות המפרסמות באתר, יימסר מרצונך ומהסכמתך שלך ויהווה הסכמה ברורה כלפי החברה או מי מטעמה להשתמש בפרטים שמסרת, בכפוף להוראות כל דין, לרבות הסכמה שתימסר לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. הסכמתך שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS) כפופה, בין היתר, להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008.

4. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים?

החברה לא תשתף במידע האישי שהיא אוספת צד שלישי כלשהו, ותשמור עליו בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לגלות מידע אישי במקרים הבאים: (א) על מנת למלא אחר הוראות כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף את מדיניות הפרטיות או את תנאי השימוש של החברה, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה או טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ה) על מנת להשיב לתביעה או טענה כי התכנים המופיעים באתר מפרים זכויות של צדדים שלישיים; (ו) על מנת להשיב לתביעות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או על דרך של הטרדה; (ז) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים שלה או של הציבור הרחב; (ח) במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; (ט) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צד שלישי שהינו ספק שירותים מוסמך, כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים מחוץ לישראל לרבות, אך לא רק (למשל, אחסון באמצעות "שירותי ענן" של אמזון); או (י) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.


למען הסר ספק, החברה רשאית לגלות ולהעביר מידע כללי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה המלא.

5. שינוי או מחיקה של מידע אישי?

אם, מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות או למחוק את המידע האישי שהעברת לחברה, אנא שלח הודעת דואר אלקטרוני באמצעות לחיצה על "יצירת קשר", ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות או למחוק את המידע האישי כאמור לפי בקשתך, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.


שים לב: בעוד שהנך רשאי להסיר את חשבון המשתמש שלך והמידע האישי המשויך לו, החברה תמשיך להחזיק, באופן אנונימי, במידע הכללי המופיע בנתונים שהעברת לחברה והחברה תמשיך להשתמש במידע זה על מנת להמשיך ולספק את השירותים ולבצע השוואות למשתמשים אחרים.

6. עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי?

בשעה שתבקר באתר, החברה עשויה להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" ו-Flash (או טכנולוגיות דומות).


מה זו "עוגייה"? "עוגייה" היא כינוי למידע שנשלח לדפדפן האינטרנט שלך על ידי שרת, אשר מאפשר לזהות באופן אוטומטי מאפיינים שונים בגלישה של המשתמש ותוך כדי כך, לשפר את חווית השימוש בשירותי החברה. העוגיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר האינטרנט, כך שמשתמשים רשומים ייחשבו למשתמשים באתר. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות מהמחשב שלהם, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, או אם ישנה את המאפיינים של Flash, החוויה המקוונת של המשתמש תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על שימושים אלה.

7. אבטחה?

החברה משקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר, השירותים והמידע האישי של המשתמשים. החברה מיישמת נהלי ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים באתר שלה ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בין יתר האמצעים שהחברה משתמשת בהם, החברה מגינה על המידע האישי של המשתמשים על ידי שימוש בחומת אש, הצפנת מידע אישי והגבלת הגישה לנתונים למורשים בלבד. עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה, ולא תהיה אחראית לנזקים שנגרמו בשל כך.


לכל שאלה בנושא אבטחת מידע ניתן לפנות אלינו באמצעות לחיצה על "יצירת קשר".

8. שירותי צדדים שלישיים?

בזמן השימוש באתר ו\או בשירותים, החברה תהא רשאית להשתמש בשירותי צד שלישי או בתוכנות של צדדים שלישיים לצרכים שונים, בין היתר לצורך איסוף, אחזקה ו\או עיבוד מידע כמתואר לעיל (להלן – "שירותי צד שלישי").


שירותי צד שלישי כוללים, בין היתר, את Google Analytics שירותי Heat Maps and recording המסופקים על ידי Mouseflow , "שירותי ענן" של חברת אמזון וכן תוכנת OCR של חברת ABBYY Software House Ukraina.

9. שינויים במדיניות הפרטיות?

הוראות מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאתר ומהמידע הנאסף בו, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש. החברה שומרת על זכותה לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. אנחנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו, על ידי החלפת הקישור ל"מדיניות הפרטיות" בעמוד הבית של אתר החברה בקישור ששמו "מדיניות הפרטיות מעודכנת ל - ________" או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אותה המשתמש ציין במסגרת תהליך הרישום לאתר. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך הנקוב בלינק "עודכן לאחרונה", והמשך השימוש שלך באתר האינטרנט לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.

10. שאלות ויצירת קשר?

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אל תהסס לשלוח אלינו הודעה בדואר אלקטרוני באמצעות לחיצה על "יצירת קשר".