;

תנאי שימוש


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת וויזור טכנולוגיות בע"מ (להלן - "וויזור" או "החברה" או "אנחנו"). וויזור היא פלטפורמה אינטרנטית המבוססת על שילוב בין התוכנה הייחודית של וויזור לבין "חכמת ההמונים", המאפשרת למשתמש לאמוד את הסכום שישולם על ידו עבור משכנתא, בהתאם לפרמטרים שונים, לבדוק כמה כסף הוא יכול לחסוך בתשלום המשכנתא החזוי. בנוסף, משתמש יכול לבחור מבין אפשרויות שונות של תמהילי משכנתא את התמהיל המתאים ביותר עבורו, בהתאם לנתונים והעדפות שיימסרו על ידי המשתמש, וכן בהתאם לתנאי השוק הידועים בעת ביצוע הבדיקה.


תנאי השימוש המפורטים להלן, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן - "תנאי השימוש") חלים על השימוש שלך באתר האינטרנט של החברה בכתובת http://www.wisor.co.il להלן - "אתר האינטרנט" או "האתר") ומסדירים את היחסים בין וויזור לבינך כמשתמש באתר. תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אך הם מיועדים לנשים, לגברים ולחבר בני אדם כאחד.


וויזור שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש, כפי שיעודכנו מעת לעת, ולשימוש באתר על פי תנאי השימוש, חלה עליך בלבד.

1. הסכמה לתנאי השימוש:

1.1.

אנא קרא בעיון:בעצם הכניסה לאתר האינטרנט, בעצם השימוש באתר האינטרנט או בשירותים (כהגדרת מונח זה להלן) או בעצם מסירת נתונים (כהגדרת מונח זה להלן) לחברה, ובפרט בעצם רישומך לאתר האינטרנט ופתיחת חשבון משתמש (כמפורט להלן) הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת תנאי שימוש אלה (לרבות התנאים המפורטים ב"מדיניות הפרטיות" של החברה המופיעים בכתובת http://www.wisor.co.il/Privacy, ואתה מסכים כי תנאי השימוש יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתר האינטרנט או בשירותים, ואתה מאשר כי תנאים אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.


1.2.

אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע משימוש באתר האינטרנט או מגישה אליו.1.3.

תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתנאי שימוש אלה זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ או מדיה תקשורתית בהם מופיעים או יופיעו תכני האתר או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.1.4.

האתר עשוי לכלול פרסומים של תכנים שונים מטעם צדדים שלישיים, לרבות תכנים כלכליים. החברה אינה אחראית לפרסומים אלה או לתוכנם, ואין בהם משום המלצה או חוות דעת, לרבות בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית.1.5.

החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה שלך לאתר, לרבות במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר, או פגיעה בזכויות קניין רוחני של החברה או של גורם אחר, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד החברה במקרה של השעיה או חסימה כאמור.


2. האתר והשירותים:

2.1.

כללי - החברה מפעילה אתר אינטרנט אשר באמצעותו היא מספקת למשתמש, בין היתר, מידע אודות אומדנים, הערכות והרכבים שונים של משכנתאות.2.2.

השירות הבסיסי – במסגרת שירות זה יוצג למשתמש אומדן עלות מיטבית של משכנתא, אשר להערכת החברה, בהתבסס על המידע הקיים בידה כפי שיפורט בסעיף 3 להלן, תואם את התנאים המוצעים באותו מועד בבנקים או בחלק מהם. אם המשתמש יבחר להזין הצעות מחיר למשכנתאות שקיבל מבנקים, יכלול השירות גם השוואה להצעות אלה. השירות הבסיסי יינתן למשתמש ללא תשלום, כל עוד לא נקבע אחרת בתנאי שימוש אלה.2.3.

השירות המלא – במסגרת שירות זה יוצג למשתמש, ויישלח אליו במייל, דו"ח מפורט הכולל מספר תמהילים מיטביים של משכנתאות אשר להערכת החברה, בהתבסס על המידע הקיים בידה כפי שיפורט בסעיף 3 להלן, תואמים את התנאים המוצעים באותו מועד בבנקים או בחלק מהם. בנוסף, יכלול הדו"ח מספר תרחישים אפשריים ביחס להתנהלות המשכנתא לאורך תקופה מוגדרת מראש. על הדו"ח יחולו כלל ההוראות ביחס לתכני האתר המופיעות בתנאי שימוש אלה בהתאמות הנדרשות. השירות המלא כרוך בתשלום בסך 399.00 ש"ח כולל מע"מ. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לעדכן את עלות השירות מעת לעת. לאחר מסירת הדו"ח לא יתאפשר ביטול עסקת רכישה של השירות המלא. בשלב זה החברה אינה גובה ממשתמשי האתר תשלום עבור השירות, אולם החברה שומרת על זכותה לגבות בעתיד תשלום כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי.השירות הבסיסי והשירות המלא ייקראו להלן יחד "השירותים".3.

המידע והניתוחים הנמסרים למשתמש במסגרת השירותים ("המידע") מבוססים, בין היתר, על (1) נתונים שיימסרו על ידי המשתמש לחברה באמצעות טופס מקוון, הכוללים, בין היתר, את שווי הנכס בגינו מבוקשת משכנתא, סך ההון העצמי הקיים לעסקה, החזר חודשי רצוי עבור המשכנתא, העדפות סיכון אישיות, סך התחייבויות פיננסיות קודמות של המשתמש וכיו"ב; (2) שימוש ב"חכמת ההמונים" - ניתוח השוואתי אנונימי של נתונים ומשתנים אשר יתקבלו ממשתמשים נוספים ואשר נאספים על ידי החברה; (3) נתונים כלכליים שונים שמקורם, בין השאר, בפרסומים שונים של רשויות שונות, בבנק ישראל ובבנקים המסחריים למשכנתאות; ו-(4) הנחות כלכליות והתנהגותיות שונות, כגון שיעורי ריבית, רצף הפקדות עד לסיום פירעון ההלוואה, והנחת אינפלציה שנתית מסוימת. כלל הנתונים האמורים ("הנתונים") מנותחים ומעובדים על ידי החברה באמצעות טכנולוגיות שונות (שבבעלות החברה או שהחברה הינה בעלת רישיון בהן).
מובהר בזאת כי הנתונים או חלק מהם אינם מצויים בשליטת החברה ונאספים על ידה באמצעים שונים. החברה אינה אחראית לדיוקם, שלמותם, מהימנותם או נכונותם, והם עשויים להשתנות לאחר מסירת המידע למשתמש.


4.

המידע הינו בגדר הערכה בלבד, והוא נועד לתת למשתמש ידע וכלים אשר מטרתם לסייע לו בעת קבלת החלטה בדב נטילת משכנתא. אין במידע כדי ליצור התחייבות כלשהי לקבלת תנאי משכנתא מסוימים בבנק או להשגת חיסכון בפועל, ואין בו משום התחייבות שהבנק או גופי מימון אחרים יפעלו על פיו או יתנו הצעות זהות לאמור בו. כמו כן, אין לראות במידע אישור כי הבנק או גופי המימון השונים יעמידו למשתמש משכנתא, ושמור לאותם גופים שיקול דעת בלעדי אם להעמיד הלוואה כלשהי למשתמש. המידע אינו מהווה המלצה לגבי בנק כלשהו או לניוד בין בנקים או לחסכון באמצעות מוצרים פיננסים, ייעוץ, תכנון או שיווק פיננסי המתחשבים בכלל הפרמטרים האישיים של כל משתמש והוא אינו נועד להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש ובמידת הצורך קבלת ייעוץ פרטני המתחשב בכלל הנתונים ובצרכים הספציפיים של המשתמש. המידע מבוסס על פרמטרים מסוימים, אולם מטבע הדברים קיימים פרמטרים נוספים אשר צריכים להילקח על ידי המשתמש בחשבון בעת קבלת החלטה בדבר נטילת משכנתא. האחריות על השימוש במידע היא על המשתמש בלבד. מובהר בזאת כי הנתונים או חלק מהם אינם מצויים בשליטת החברה ונאספים על ידה באמצעים שונים. החברה אינה אחראית לדיוקם, שלמותם, מהימנותם או נכונותם, והם עשויים להשתנות לאחר מסירת המידע למשתמש.


5. רישיון לשימוש במידע אישי:

5.1.

כאשר הינך מוסר נתונים לחברה, הינך מציג ומתחייב בפני החברה כי יש לך הזכות המלאה לספק את הנתונים לחברה, וכן הינך מתחייב לספק לחברה מידע עדכני ומהימן בלבד. דע כי נכונות המידע המסופק במסגרת שימוש באתר האינטרנט והשירותים שלנו תלויה בנכונות ואמינות המידע המתקבל ממשתמשי האתר, לרבות המידע אותו אתה מספק לנו.


5.2.

במסירת המידע לחברה הינך מקנה לה רישיון מסחרי, עולמי, עביר, בלתי הדיר, נצחי, לא בלעדי, ללא תשלום תמלוגים, כולל זכות להעניק רישיונות משנה, לעשות כל שימוש במידע ולהכין יצירות נגזרות ממנו ולהעמידו לרשות הציבור.

6. החשבון שלך:

6.1.

לצורך קבלת השירותים, עליך ליצור חשבון משתמש (להלן - "חשבון" או "חשבון משתמש"). הרישום יכול להתבצע באחת מהדרכים הבאות:


6.1.1.

מילוי טופס הרישום המקוון באתר בכתובת: http://www.wisor.co.il6.1.2.

באמצעות חשבון הפייסבוק שלך. ככל שתתחבר באמצעות חשבון הפייסבוק שלך, החברה תקבל גישה לפרטים מסוימים אודותיך המצויים בידי פייסבוק, בהם כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הפרופיל הציבורי שלך (הכולל בין היתר את שמך המלא, תמונת הפרופיל שלך, המגדר וטווח הגילאים), רשימת החברים שלך העושים גם הם שימוש באתר, וכן מידע אחר שיאושר לחברה על ידי פייסבוק. פרטים אלה ישמשו את החברה, בין היתר, על מנת לפנות אליך, ככל שתמצא לנכון ובכפוף לדרישות הדין, וכן על מנת לשלוח אליך פלט עם נתוני הבדיקה בהתבסס על הנתונים אשר הזנת באתר.


6.2.

מידע נוסף הנוגע לרישום ולמידע שנאסף אודותיך עקב הרישום ויצירת החשבון נמצא במדיניות הפרטיות שלנו בכתובת http://www.wisor.co.il/Privacy


6.3.

6.3. עליך לספק מידע מלא ומדויק על מנת ליצור חשבון. אתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה, שם המשתמש והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על-פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה.


6.4.

אם ברצונך למחוק את החשבון הינך רשאי לפנות אלינו באמצעות לחיצה על "יצירת קשר". ביטול החשבון יבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, ומרגע הביטול לא תוכל עוד להיכנס לחשבון או לצפות בנתונים שבחשבון.

7. מדיניות הפרטיות:

7.1.

החברה מכבדת את הפרטיות שלך ומחויבת להגן על המידע האישי שאתה משתף עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו ישנה הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בשעה שהמשתמשים שלנו מבקרים באתר האינטרנט ו\או כאשר הם משתמשים בשירותים. מדיניות הפרטיות של החברה, הנהלים וסוגי המידע אשר נאספים על ידי החברה מתוארים במדיניות הפרטיות בכתובת http://www.wisor.co.il/Privacy


7.2.

מדיניות הפרטיות של החברה היא בבחינת תנאי מתנאי השימוש, ובעצם הגלישה באתר הינך מאשר את הסכמתך למדיניות הפרטיות.

8. קניין רוחני:

8.1.

האתר, השירותים, התכנים, התוכנה של החברה וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות אליהם, לרבות המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, גרפיקה, טקסטים, תמונות, עיצובים (כולל ה-look and feel של האתר ו\או השירותים), מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור ואובייקטים, קבצים, ממשקים, ממשק גרפיים וסודות מסחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (ביחד, "הקניין הרוחני") שייכים ו\או ניתנים ברישיון לחברה ועשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות בישראל ובחו"ל. למעט אם הותר במפורש בתנאים אלה, אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, לחבר, לבצע "הנדסה הפוכה", לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של הקניין הרוחני, בעצמך או על-ידי מישהו מטעמך בכל אופן שהוא.


8.2.

השימוש באתר הוא למטרות פרטיות בלבד.

9. שימושים אסורים:

9.1.

ישנן התנהגויות מסוימות אשר אסורות לחלוטין במסגרת השימוש באתר האינטרנט של החברה. אנא קרא בקפדנות את האיסורים המופיעים להלן. אי מילוי על ידך אחר ההוראות אשר מפורטות להלן עלול, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לגרום להפסקת הגישה שלך לאתר האינטרנט ו\או לשירותים, ובנוסף עלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית.


9.2.

הנך מתחייב שלא להשתמש באתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי דין. הנך רשאי להשתמש באתר באופן אישי לצרכיך, ובלבד שלא תעשה בו שימוש למטרות מסחריות. הנך מתחייב לא לפעול לשיבוש או להפרעה לשירותים המסופקים על ידי החברה והאתר ולא לעשות כל פעולה המהווה עבירת מחשב כמפורט בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995, לרבות שיבוש או הפרעה לפעילותו התקינה של מחשב או חומר מחשב, העברת מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב שלא כדין, או החדרת תוכנה שעלולה לגרום נזק למחשב או לחומר מחשב.


9.3.

אינך רשאי (בין בעצמך ובין על ידי מי מטעמך): (i) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך, לפרק, להציג בפומבי או להפיץ, בכל דרך, את התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה ו/או בפלט; (ii) לעשות כל שימוש בתכנים ו/או בפלט בכל אתר אינטרנט אחר או בכל סביבת רשתות מחשבים אחרת לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את התכנים או הפלט מבלי לקבל הרשאה מראש בכתב מהחברה; (iii) ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב התכנים של החברה או הפלט (חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing ו/או בקישור מתוך הטקסט); (iv) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר באתר האינטרנט, או לאסוף מידע מזהה ואישי על משתמשים באתר אינטרנט זה ללא קבלת הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על-ידי שימוש ב"רובוט", "עכביש" (spider), יישום לעריכת חיפושים באתר או לאחזור מידע מהאתר או באמצעות התקן ידני או אוטומטי או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים (data mine); (v) להוציא לשון הרע, להשמיץ, להתעלל, להטריד, לעקוב, להטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים; (vi) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר לאתר אינטרנט זה, כל וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, Time Bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים או פולשניים; (vii) לפגוע בפעולתו של אתר אינטרנט זה או להפריע לה, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים אתר אינטרנט זה או מאפשרים את זמינותו, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה; (viii) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לשירותים ו\או לאתר אינטרנט זה ללא הסכמתה המפורשת של החברה, לרבות שימוש בפלט ו\או בתוכן כלשהו באתר; (ix) לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) של כל חלק של אתר אינטרנט זה ללא הרשאה מראש מפורשת בכתב מהחברה; (x) ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים אשר מופיעים באתר אינטרנט זה; (xi) להעביר כל מידע אשר הופק מאתר אינטרנט זה ללא קבלת הרשאה מראש בכתב מהחברה; (xii) להעביר או להמחות את הסיסמה לחשבון המשתמש, אפילו באופן זמני, לצד שלישי; (xiii) להשתמש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית; (xiv) לעשות שימוש באתר, בשירותים, בתכנים ו/או בפלט למטרות מסחריות או שאינן פרטיות ללא קבלת הרשאה מפורשת ובכתב מהחברה מראש; או (xv) להפר אי אילו מתנאים אלה.

10. זמינות האתר ו\או השירותים:

זמינות האתר ו\או השירותים וכן פעילותם התקינה תלויה בגורמים שונים, לרבות שירותים הניתנים בידי צד שלישי כגון רשתות התקשורת. החברה לא תהא אחראית ואינה מתחייבת לכך כי האתר ו\או השירותים יהיו זמינים תמיד ו\או יפעלו בצורה תקינה בכל זמן ללא הפרעה, או שפעילותם תהיה חופשית מתקלות. החברה אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר האינטרנט יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות בתפקוד.


11. שינויים באתר ו\או בשירותים:

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים, הרחבות, שיפורים וכל שינוי אחר, או להפסיק, זמנית או לצמיתות, את פעילות האתר ו\או השירותים ללא הודעה מוקדמת ובכל זמן שתראה לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה מסכים כי החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של פעילות אתר אינטרנט זה, השירותים או התכנים אשר נכללים באתר אינטרנט זה.


11. שינויים באתר ו\או בשירותים:

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים, הרחבות, שיפורים וכל שינוי אחר, או להפסיק, זמנית או לצמיתות, את פעילות האתר ו\או השירותים ללא הודעה מוקדמת ובכל זמן שתראה לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה מסכים כי החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של פעילות אתר אינטרנט זה, השירותים או התכנים אשר נכללים באתר אינטרנט זה.


12. הגבלת אחריות:

12.1.

האתר (על כל תכניו), המידע והשירותים ניתנים למשתמש "כמות שהם" (AS IS), ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, לרבות, בין השאר, אחריות לזכות בעלות, או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה אחראית ואינה מעניקה מצגים לגבי היכולת או העדר היכולת להשתמש באתר ו\או בשירותים, או לגבי התוצאה של השימוש באתר ו\או בשירותים, וכן לא תישא בכל אחריות לגבי נכונות, איכות, זמינות, אמינות, שלמות, התאמה, שלמות, תועלתיות ויעילות המידע או התכנים אשר נכללים באתר. ידוע לך כי קבלת השירותים מאתר זה ואיכותם תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת החברה, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות, ואתה תישא בכל סיכון הקשור לשביעות הרצון מאיכותו, ביצועיו, ודיוקו.


12.2.

אין לראות במידע הכלול באתר משום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או פיננסי או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור אישי לכל אדם בהתאם לנתוניו האישיים לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן. המידע הכלול באתר אינו בא במקום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ואין לפעול על פיו אלא, לאחר קבלת ייעוץ אישי על ידי יועץ מורשה.


12.3.

החברה (לרבות בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה, יועציה וסוכניה) לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים עקיפים, מיוחדים, אגביים או תוצאתיים, בין במסגרת תביעה על פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת בגין מעשה עוולה אשר ינבע מהשימוש שלך באתר אינטרנט זה, בשירותים, בתכנים, בפלט(ים), או בקשר להחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ו\או בשירותים, מחוסר האפשרות להשתמש באתר ו/או בשירותים, חוסר היכולת של האתר ו/או השירותים לפעול, פגיעה במוניטין או ברווחים, חוסר היכולת של החברה לפעול בהתאם לתנאים אלה, כל מעשה או מחדל אחר של החברה המבוסס על הפרה של מצגים או התחייבויות של החברה על פי חוזה, רשלנות, אחריות קפידה או תחת עוולה אחרת, בין אם החברה הודיעה לך על אפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו.


12.4.

החברה איננה, במפורש או משתמע, ממליצה, תומכת או נושאת בכל אחריות שהיא לכל החלטה שהתקבלה או שלא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, השירותים או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ו\או בשירותים. החברה לא תישא באחריות לכל נזק כלשהו, לרבות נזק עקיף, מיוחד, אגבי או ארעי, בין אם נגרם כתוצאה או בקשר לשימוש באתר האינטרנט ו/או בשירותים, או בקשר להחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הפלט(ים) או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ו\או בשירותים, בין אם החברה הודיעה למשתמש על אפשרות לנזק כזה.


12.5.

שים לב: הינך מודע ומסכים לכך שאתה האחראי הבלעדי לכל החלטות או פעולות שהתקבלו על ידך כתוצאה או בקשר לשימוש כלשהו באתר או במידע או בשירותים. השימוש באתר, בשירותים, בתכנים ובמידע הוא באחריותך הבלעדית.


12.6.

האתר כולל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, ובכלל זה אתרים של צדדים שלישיים בהם מפורסם תוכן של החברה. כל שימוש באתרים אחרים כפוף לתנאי השימוש בהם ולמדיניות הפרטיות שלהם והחברה לא תהיה אחראית לאתרים אלה ולשימוש בהם על ידך, אף אם הם כוללים תוכן שנוצר על ידי החברה. ההפניה לאתרים של צדדים שלישיים אינה מהווה הסכמה, אישור או נטילת אחריות בידי החברה, ובכלל זה בנוגע לתוכן הכלול בהם, תפקודם התקין או עמידתם בדין, וכיל לא תהיה אחראית על כל תוצאה של השימוש באתרים של צדדים שלישיים.


12.7.

כל מידע באתר בעניין מוצרי ו/או שירותי החברות המציגות בו אין בו כדי להוות המלצה להשקעה ו/או לכל פעולה אחרת בהם ו/או להוות התחייבות של החברות כלפי הגולש, להתקשרות עמו בעסקה.


12.8.

הפרסום באתר אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול, ואין באמור באתר כדי להביא בחשבון את הנתונים והצרכים המיוחדים שלך לביצוע פעולות, אין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.

13. שיפוי:

הינך מסכים להגן ולשפות את החברה מפני ונגד כל תביעות, הפסדים, עלויות, נזקים, התחייבויות והוצאות (לרבות בין השאר, שכר טרחת עורכי דין) אשר נובעים מ: (א) השימוש שלך באתר אינטרנט זה ו/או בשירותים; (ב) כל הפרה מצדך של התנאים האלה; (ג) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרמת לצד שלישי אשר קשור לשימוש שלך באתר ו/או בשירותים (כולל הפרה מצדך של זכויות צדדים שלישיים); וכן (ד) כל טענה לפיצויים כספיים או אחרים הנובעים מהחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, השירותים או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ו\או בשירותים.


14. שינויים בתנאי השימוש:

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. אנחנו נודיע על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על ידי החלפת הקישור ל"תנאי השימוש" בעמוד הבית של אתר האינטרנט בקישור ששמו "תנאי השימוש מעודכנים ל- ________" ו\או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אותה המשתמש ציין במסגרת תהליך הרישום לאתר. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך הנקוב בקישור "עודכן לאחרונה", והמשך השימוש שלך באתר האינטרנט לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.


15. הפסקת פעילות האתר ו\או השירותים וסגירת חשבון המשתמש:

החברה תהא רשאית, בכל זמן, לחסום את גישתך לאתר ו\או לשירותים, באופן זמני או לצמיתות, להשהות, או להסיר את חשבון המשתמש שלך, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. זאת בנוסף לכל תרופה אחרת שתהא קיימת לחברה מכוח הדין, במידה והחברה זיהתה כי בפעילותך או השימוש שלך באתר ו\או השירותים מהווה הפרה של התנאים באופן כלשהו. כמו כן, החברה רשאית בכל זמן שהוא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר ו\או השירותים, באופן זמני או לצמיתות, ללא הודעה מוקדמת. הינך מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לאובדן מידע ו\או נזקים כלשהם הנובעים או קשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האתר ו\או השירותים. תנאי השימוש בנוגע לסעיפים הבאים: קניין רוחני, הגבלת אחריות, שיפוי וההוראות המופיעות בסעיף "כללי", יישארו בתוקפם גם לאחר סיום הסכם זה.


16. כללי:

16.1.

תנאים אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים בין מעניק זיכיון לבין מקבל זיכיון בין הצדדים לתנאים אלה.


16.2.

במקרה שייקבע כי הוראה כלשהי מהוראות תנאים אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה.


16.3.

הליך בגין עילת תביעה כלשהי הנובעת מהאתר, מהמידע המסופק במסגרתו, או בקשר אליו יהיה חייב להיפתח תוך שנה אחת (1) מן המועד שבו קמה עילת תביעה כאמור, אחרת תיחסם עילת תביעה כאמור לצמיתות.


16.4.

אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן על פי תנאים אלה ללא הסכמה מפורשת מוקדמת בכתב מהחברה.


16.5.

החברה רשאית להעביר או להמחות את זכויותיה באתר, כולן או חלקן, לצד שלישי.


16.6.

שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, קודמים או מאוחרים יותר.


16.7.

כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת אשר נכללת בתנאים אלה שולבה בהם לצורך נוחות ההתייחסות בלבד, וכותרת כאמור אינה מגדירה או מסבירה, בכל דרך, כל סעיף או הוראה אשר נכללו בתנאים אלה.


16.8.

תנאים אלה ממצים את מלוא התנאים וההוראות אשר הוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושא המופיע בתנאים אלה והם גוברים על כל הסכמות או הבנות אחרות, קודמות או בו-זמניות, בכתב או בעל פה בינך לבין החברה. ניתן יהיה להמציא לך הודעות בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל. אתר זה רשאי גם להמציא הודעות על שינוי בתנאים אלה או בעניינים אחרים על ידי הצגת הודעות אלה או על-ידי מתן קישור להודעות אלה באתר. אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.

17. הדין החל וסמכות שיפוט:

17.1.

כל מחלוקת בין המשתמש לבין הנהלת האתר תובא תחילה בפני הנהלת האתר.


17.2.

הדין החל על כל הקשור לאתר זה או לשימוש בו הוא הדין הישראלי בלבד, אשר יחול על כל מחלוקת בקשר עם אתר זה, וכל מחלוקת כאמור תתפרש על פי חוקי מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז, ישראל, ניתנת סמכות בלעדית לדון בכל תביעה בקשר עם אתר זה, וזאת לאחר מיצוי הליך הבירור בפני הנהלת האתר. אתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה.


17.3.

מובהר כי האמור בסעיף ‎17 זה חל גם על משתמש שאינו תושב או אזרח מדינת ישראל, ובשום מקרה לא תישמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות הקשורה באתר אינטרנט זה דין זר.

18. יצירת קשר:

במידה שיש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני באמצעות לחיצה על "יצירת קשר". אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.